Bestyrelsen

 

Referater af møder afholdt i bestyrelsen for Glostrup Ungdomsskole kan rekvireres på mail: ung2600@glostrup.dk

 

Nuværende bestyrelse består af:

Formand for GUS bestyrelse
Glostrup Ungdomsråd (UR)
Søren Wohlert

KB-medlem
Lars Høimark
Lars.hoimark@glostrup.dk

KB-medlem
Pia Dahlin
Pia.Dahlin@glostrup.dk

Glostrup Ungdomsskole Brugerråd
Casandra Hørlyck Holst

Repræsentant for organisationer m. særlig interesse for ungdomsarbejdet
Anette Roland

GS skolebestyrelses-repræsentant
Thomas Bager Nielsen

Næstformand for GUS bestyrelse
Forældrerepræsentant GUS
Allan Lubke

Medarbejderrepr.
Christina Alberg

Medarbejderrepr.
Theis Jønsson

 

Vedtægter

 § 1 Bestyrelsens sammensætning

 Stk. 1.

Bestyrelsen består af følgende 9 medlemmer:

 ·         2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen, der vælges af og blandt kommunalbestyrelsen

·         1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, der vælges af Børne- og Skoleudvalget

·         2 medarbejderrepræsentanter, der vælges af og blandt alle ansatte på Glostrup Ungdomsskole

·         1 repræsentant for brugerrådet (Ungdomsskolens elevråd), der vælges af og blandt rådets medlemmer

·         1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd, der vælges af og blandt rådets medlemmer

·         1 forældrerepræsentant, der vælges af og blandt forældre med elever i Ungdomsskolens aktiviteter

·         1 repræsentant for Glostrup Skoles skolebestyrelse, der vælges af og blandt Glostrup Skoles skolebestyrelse.

 Stk. 2.

For hvert medlem vælges en suppleant, jf. § 1, stk. 1, der indkaldes ved medlemmets forfald.

Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

 Stk. 3.

Samtlige medlemmer har stemmeret, dog gælder det, at bestyrelsesmedlemmer under 18 år ikke må deltage i drøftelser eller afstemning om personsager vedrørende ansatte eller elever ved Glostrup Ungdomsskole.

 Stk. 4.

Ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ungdomsskolelederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand til denne.

 Stk. 5.

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 § 2 Valg

 Stk. 1.

Valgperioden for de i § 1 nævnte repræsentanter er to år, med undtagelse af elevrepræsentanten fra brugerrådet og forældrerepræsentanten, der kun vælges for et år ad gangen.

 Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges inden udgangen af januar i lige årstal, idet dog elev- og forældrerepræsentanterne og deres suppleanter vælges ved hvert skoleårs begyndelse.

 Første valg til Glostrup Ungdomsskoles bestyrelse og udpegning af suppleanter foretages med virkning pr. 1. september 2018. Valgperioden for denne bestyrelse er indtil januar 2020 for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er elev- og forældrerepræsentanter.

 Stk. 3.

Ungdomsskolelederen fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af valghandlingerne, herunder for suppleringsvalg og udarbejder tidsplan mv. herfor, idet indkaldelse skal ske med et passende varsel.

 § 3 Bestyrelsens opgaver

 Stk. 1.

Bestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolen og fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund heraf og af kommunens plan for ungdomsskolens virksomhed.

 Stk. 2.

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

 § 4 Arbejdsgang

 Stk. 1.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vælger selv en næstformand, der fungerer, når formanden har forfald.

 Stk. 2.

Der holdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst fire gange om året.

 Stk. 3.

Formanden leder møderne og udarbejder til hvert møde en dagsorden og sørger for, at der efter hvert møde udarbejdes et referat, der skal godkendes af mødedeltagerne. Begge dokumenter offentliggøres. Et mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

 Stk. 4.

Bestyrelsens møder er lukkede. Alle deltagere i møderne har tavshedspligt om personsager.

 Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 § 5 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft med virkning pr. 1. august 2018 iht. kommunalbestyrelsens beslutning 2. maj 2018.

 Forretningsorden

§6 Møder

 Stk.1. Bestyrelsen udøver alene sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for lukkede døre.

 Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning af en sag.

 §7 møde fekvens og dagsorden

 Stk.1. Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent, dog minimum 4 gange inden for et skoleår i en fastlagt møderække.

 Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 6 hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes. 

 Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 §8 Udtræden

 Stk.1. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

 Stk. 2. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder bestyrelsens sekretær så vidt muligt stedfortræderen.

 §9 Beslutninger

 Stk.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 Stk. 3. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen.

 Stk. 4. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder bestyrelsens møder og drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 §10 Referat

 Stk. 1. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

 Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 Stk. 3. Den overordnede leder er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens referat bliver ført under møderne.

 Stk. 4. Referatet offentliggøres, dog uden person følsomme oplysninger, på Ungdomsskolens hjemmeside.

 §11 Ikrafttræden

Forretningsordnen er vedtaget på bestyrelses møde d. 28. november 2018