30532600 // ung2600@glostrup.dk

Bestyrelsen

Referater af møder afholdt i bestyrelsen for Glostrup Ungdomsskole kan rekvireres på mail: ung2600@glostrup.dk

 

Nuværende bestyrelse består af:

Repræsentant for Glostrup Ungdomsråd (UR)
Vakant

Repræsentant fra ungdomsskolens reference udvalg (EAU)
Lisa Ward

Glostrup Ungdomsskole Brugerråd
Vakant

Repræsentant for organisationer m. særlig interesse for ungdomsarbejdet
Henrik Pedersen

Repræsentant for skolerne i Glostrup
Sussie Brandt Lomholt

Forældrerepræsentant GUS
Anja Morsing

Medarbejderrepr.
Christina Alberg

Repræsentant for det lokale fritids-, idræts- og foreningsliv
Torben Engberg

Repræsentant for de lokale virksomheder
Vakant

 

Vedtægter for bestyrelsen ved Glostrup Ungdomsskole

 • 1 Bestyrelsens sammensætning og valg
  Stk. 1.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • 1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, der udpeges af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
  Vælges for en periode på 4 år efter kommunalvalg.
 •  
 • 1 medarbejderrepræsentant, der vælges af og blandt alle ansatte på Glostrup Ungdomsskole.
  Vælges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 repræsentant for brugerrådet (Ungdomsskolens elevråd), der vælges af og blandt rådets medlemmer.
  Vælges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd, der vælges af og blandt rådets medlemmer.
  Vælges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 forældrerepræsentant, der vælges af og blandt forældre med elever i ungdomsskolens aktiviteter.
  Vælges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 repræsentant for Skolebestyrelsen for skolerne i Glostrup, der vælges af og blandt skolebestyrelsens medlemmer.
  Vælges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 repræsentant for det lokale fritids-, idræts- og foreningsliv, der udpeges af Center for Kultur, idræt og fritid.
  Udpeges for en 2-årig periode ved skoleåret begyndelse.
 •  
 • 1 repræsentant fra ungdomsskolens reference udvalg deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og vælges blandt udvalgets medlemmer for en periode på 4 år ved konstitueringen efter kommunalvalg. En suppleant vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med konstitueringen.
 •  
 • 1 repræsentant for de lokale virksomheder, der udpeges af Ungdomsskolens referenceudvalg.
  Vælges for en 2-årig periode.

Stk. 2.
For hvert medlem vælges en suppleant, jf. § 1, stk. 1, der indkaldes ved medlemmets forfald.

Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

Stk. 3.
Elevrepræsentanten må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 4.
Ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ungdomsskolelederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand til denne.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 6.
Ungdomsskolelederen fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af valghandlingerne, herunder for suppleringsvalg og udarbejder tidsplan mv. herfor, idet indkaldelse skal ske med et passende varsel.

 • 3 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1.
Bestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolen og fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund heraf og af kommunens plan for ungdomsskolens virksomhed.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

 • 4 Arbejdsgang

Stk. 1.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vælger selv en næstformand, der fungerer, når formanden har forfald.

Stk. 2.
Der holdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det nødvendigt. Der afholdes dog møde mindst fire gange om året.

Stk. 3.
Formanden leder møderne og udarbejder til hvert møde en dagsorden og sørger for, at der efter hvert møde udarbejdes et referat, der skal godkendes af mødedeltagerne. Begge dokumenter offentliggøres. Et mindretal

kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

Stk. 4.
Bestyrelsens møder er lukkede. Alle deltagere i møderne har tavshedspligt om personsager.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • 5 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft med virkning pr. 1. september 2022 iht. kommunalbestyrelsens beslutning d. 31. august 2022 og erstatter vedtægt af 2. maj 2018.