Bestyrelsen

 

Referater af møder afholdt i bestyrelsen for Glostrup Ungdomsskole kan rekvireres på mail: ung2600@glostrup.dk

Vedtægter og forretningsorden for

bestyrelsen for Glostrup Ungdomsskole

 

Vedtægter

 § 1 Bestyrelsens sammensætning

 Stk. 1.

Bestyrelsen består af følgende 9 medlemmer:

 ·         2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen, der vælges af og blandt kommunalbestyrelsen

·         1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, der vælges af Børne- og Skoleudvalget

·         2 medarbejderrepræsentanter, der vælges af og blandt alle ansatte på Glostrup Ungdomsskole

·         1 repræsentant for brugerrådet (Ungdomsskolens elevråd), der vælges af og blandt rådets medlemmer

·         1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd, der vælges af og blandt rådets medlemmer

·         1 forældrerepræsentant, der vælges af og blandt forældre med elever i Ungdomsskolens aktiviteter

·         1 repræsentant for Glostrup Skoles skolebestyrelse, der vælges af og blandt Glostrup Skoles skolebestyrelse.

 Stk. 2.

For hvert medlem vælges en suppleant, jf. § 1, stk. 1, der indkaldes ved medlemmets forfald.

Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

 Stk. 3.

Samtlige medlemmer har stemmeret, dog gælder det, at bestyrelsesmedlemmer under 18 år ikke må deltage i drøftelser eller afstemning om personsager vedrørende ansatte eller elever ved Glostrup Ungdomsskole.

 Stk. 4.

Ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ungdomsskolelederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand til denne.

 Stk. 5.

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 § 2 Valg

 Stk. 1.

Valgperioden for de i § 1 nævnte repræsentanter er to år, med undtagelse af elevrepræsentanten fra brugerrådet og forældrerepræsentanten, der kun vælges for et år ad gangen.

 Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges inden udgangen af januar i lige årstal, idet dog elev- og forældrerepræsentanterne og deres suppleanter vælges ved hvert skoleårs begyndelse.

 Første valg til Glostrup Ungdomsskoles bestyrelse og udpegning af suppleanter foretages med virkning pr. 1. september 2018. Valgperioden for denne bestyrelse er indtil januar 2020 for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er elev- og forældrerepræsentanter.

 Stk. 3.

Ungdomsskolelederen fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af valghandlingerne, herunder for suppleringsvalg og udarbejder tidsplan mv. herfor, idet indkaldelse skal ske med et passende varsel.

 § 3 Bestyrelsens opgaver

 Stk. 1.

Bestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolen og fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund heraf og af kommunens plan for ungdomsskolens virksomhed.

 Stk. 2.

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

 § 4 Arbejdsgang

 Stk. 1.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vælger selv en næstformand, der fungerer, når formanden har forfald.

 Stk. 2.

Der holdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst fire gange om året.

 Stk. 3.

Formanden leder møderne og udarbejder til hvert møde en dagsorden og sørger for, at der efter hvert møde udarbejdes et referat, der skal godkendes af mødedeltagerne. Begge dokumenter offentliggøres. Et mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

 Stk. 4.

Bestyrelsens møder er lukkede. Alle deltagere i møderne har tavshedspligt om personsager.

 Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 § 5 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft med virkning pr. 1. august 2018 iht. kommunalbestyrelsens beslutning 2. maj 2018.

 Forretningsorden

§6 Møder

 Stk.1. Bestyrelsen udøver alene sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for lukkede døre.

 Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning af en sag.

 §7 møde fekvens og dagsorden

 Stk.1. Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent, dog minimum 4 gange inden for et skoleår i en fastlagt møderække.

 Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 6 hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes. 

 Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 §8 Udtræden

 Stk.1. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

 Stk. 2. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder bestyrelsens sekretær så vidt muligt stedfortræderen.

 §9 Beslutninger

 Stk.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 Stk. 3. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen.

 Stk. 4. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder bestyrelsens møder og drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 §10 Referat

 Stk. 1. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

 Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 Stk. 3. Den overordnede leder er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens referat bliver ført under møderne.

 Stk. 4. Referatet offentliggøres, dog uden person følsomme oplysninger, på Ungdomsskolens hjemmeside.

 §11 Ikrafttræden

Forretningsordnen er vedtaget på bestyrelses møde d. 28. november 2018

 

REFERAT

Bestyrelsesmøde MANDAG d. 24. september 2018 kl. 17.00

Glostrup Ungdomsskole, Diget 78A 1. sal, 2600 Glostrup

 

0

 

 

1

GODKENDELSE AF DAGSORDEN  

 

 

Godkendt

2

MEDDELELSER

 

Rundvisning i vores nye lokaler

 

3

BEHANDLING

3.1

Konstituering af bestyrelsen

Lars Høimark blev valgt som formand for bestyrelsen. Valg af næstformand blev udskudt til et senere møde

 

 

3.2

Hørringsvar på budget 2019

Bilag kommer så snart jeg har det i hænde. Der er høringsfrist onsdag d. 26. september.

Stefan havde udarbejdet er forslag til høringssvar og efter en lidt omskrivning og fjernelse af beløb blev det godkendt.

 

 

3.3

Udvidelse af rengørings uger

Jeg ønsker at bestyrelsen tager stilling til om vi skal søge om udvidelse af rengøringsugerne til 51 uger.

Ungdomscenteret var at betragte som en skole i Glostrup Kommune og derfor var rengøringen beregnet efter 40 uger.

Det viser sig nu, at Ungdomsskolen, efter flytningen til Diget 78, har andre behov og ønsker rengøring på alle hverdage hele året, dog ikke mellem jul og nytår.

Det vil give en årlig merudgift til rengøringsløn på 35.500 kr.

Så vil der være rengøring på alle hverdage, dog undtagen mellem jul og nytår

Taget med under pkt. 3.2

 

4

ORIENTERING

4.1

Ungdomsskolen

Der blev orienteret om at vi har rigtig travlt med at få det hele i gang. Der er store udfordringer omkring USK undervisning i de nuværende lokaler som også rummer klub. Det blev pointeret at det er en prioritet at få Diget 78 1. sal sat i stand til at vi må bruge det til undervisning hvilket også er tilkendegivet i høringssvaret ligesom ude området også er vigtig.

 

4.2

Økonomi (aktuel) BM

Det er i øjeblikket svært at gennemskuet budgettet, da der er rod med gamle lønninger der er blevet konteret på GUS. Stefan fortalte at med gennemregninger viser de reelle tal at vi vil gå ud af 2018 med et lille overskud.

4.3

78Nieren

Nåede vi ikke

4.4

Brugerråd

Nåede vi ikke

 

4.5

Ungdomsråd 

 

Nåede vi ikke

 

 

5

EVENTUELT                                                                                               mødet slut 19.30

 

Afbud fra

Pia Dalin og Anca Magarean.

Til stede

Lars Høimark, Søren Wohlert, Lene Jensen, Allan Lubke, Lars Ørbjerg, Theis Jønsson og Stefan Jensen

Næste møder

Onsdag d. 24. oktober kl. 17.00 – 19.30 på Diget 78 1. sal

Punkter til næste møde(r)

Tema møde med visioner for Glostrup Ungdomsskole

B = Bilag    BM = Bilag udleveres på mødet   * Ungdomsskolen er vært ved bespisning ved mødet.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT

Bestyrelsesmøde ONSDAG d. 28. november 2018 kl. 17.00

Glostrup Ungdomsskole, Diget 78A 1. sal, 2600 Glostrup

 

 

0

 

Søren informerede om lørdagens Ungdomsråds fest som endte skidt med slåskampe og festen måtte lukkes af politiet.

1

GODKENDELSE AF DAGSORDEN  

 

Godkendt

Budget bilag ønskes medsendt dagsordenen.

2

MEDDELELSER

 

 

3

BEHANDLING

3.1

Valg næstformand

Søren Wohlert blev valgt til næstformand

 

3.2

Vedtagelse af forretningsorden B

Forslaget blev diskuteret i gennem. Rettelser: frist for dagsorden punkter ændres til 6 & 10 dage inden mødet. Offentliggørelse af referatet evt en teser på GS intra og offentliggørelse på GUS hjemmeside.

Ellers vedtaget.

3.3

Vedtagelse af mødeplan

Onsdag d. 30. januar – tirsdag d. 26. marts – tirsdag d. 28. maj

3.4

Status vedr. knallerter

Der er en selvrisiko på 100.000 kr. som kan dækkes af en pulje i kommunen. Denne pulje er tom for i år. Kan bestyrelsen foreslå i en udtalelse at denne pulje sættes op, så ikke den enkelte institution skal have 100tkr op af kassen

Det viste sig at det var kommunens auto forsikring der dækker. Her er der en selvrisiko på 10.000 kr. pr. knallert. Det har kostet os over 100.000 kr. at købe nye knallerter. Disse penge kunne have været brugt til aktiviteter for de unge.

Bestyrelsen beder ledelsen om at gå i dialog med forvaltningen omkring Ungdomsskolens forsikrings behov.

Bestyrelsen forslår at Ungdomsskolen får en ekstra bevilling på ekstraudgiften.

KB medlemmerne tager forbehold i denne sag.

Allan ønsker at påpege at Ungdomsskolen i forvejen er underfinansieret med ca. 600 tkr og 100 tkr derfor er mange penge.

3.5

Status vedr. udeområde og 1. sal samt tilkendegivelser

Kan bestyrelsen komme frem til en udtalelse om at det haster med at finde de penge til at sætte de 2 projekter i gang.

Der er dialog med Vej og Park omkring vedligehold af udeområde.

Bestyrelsen ønsker at ledelse og medarb. beskriver behovet for lokaler på Diget 78 1. sal. Og fremlægger på næste møde.

3.6

Opsamling og drøftelser fra temamødet B

Opsamlingen på øvelserne er vedhæftet. Vi drøfter hvad næste skridt er herfra også ud fra pkt. 3.5.

Opsamlingen bliver overdraget til ledelsen som tager det med i beskrivelsen af lokale behov og ønsker ad. 3.5

4

ORIENTERING

4.1

Ungdomsskolen

4.2

Økonomi (aktuel) BM

Bestyrelsen anbefaler ledelsen at prioriterer efteruddannelse af medarbejderne

4.3

78Nieren

78Nieren har en langtidssyg medarbejder. Det lægger ekstra pres på de øvrige medarbejdere.

Stefan prøver at finde en eller flere vikarer.

Ansøgning på vej om opnormering med 1 lærer.

4.4

Brugerråd

Anca anbefalede mere reklame og events. Derudover at flere af medarbejderne var her mere sammen. Ligeledes gør manglen på musikrum på Ungdomsskolen at det ikke tiltrækker unge.

 

4.5

Ungdomsråd 

Orienteret om festen i lørdags.

 

5

EVENTUELT          Stefan undersøger behovet for et ordblinde hold, evt. inviterer SSP, Varmeværket                                                                                    mødet slut 19.18

 

Afbud fra

 

Til stede

Lars H, Lars Ø, Allan, Pia, Søren, Anca, Thomas, Theis, Stefan

Næste møder

Onsdag d. 30. januar – tirsdag d. 26. marts – tirsdag d. 28. maj